session

查看当前会话的信息,显示当前绑定的pid以及会话id。

如果配置了tunnel server,会追加打印 代理id、tunnel服务器的url以及连接状态。

如果使用了staturl做统计,会追加显示statUrl地址。

使用参考

$ session
  Name        Value
--------------------------------------------------
 JAVA_PID    14584
 SESSION_ID  c2073d3b-443a-4a9b-9249-0c5d24a5756c